Nowość Sprawa C-707/21, Recamier: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 7 lipca 2023 r. - Recamier SA v. BR

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.329.18/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2023 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 7 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) - Recamier SA/BR
(Sprawa C-707/21, Recamier) 1

Język postępowania: francuski

(2023/C 329/23)

(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2023 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 64 z 07.02.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.