Sprawa C-706/22, Konzernbetriebsrat: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 maja 2024 r. - Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG v. Vorstand der O Holding SE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3883

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2024 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 maja 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie preju- dycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht - Niemcy) - Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG/Vorstand der O Holding SE
(Sprawa C-706/22 1 , Konzernbetriebsrat)

(Odesłanie prejudycjalne - Spółka europejska - Rozporządzenie (WE) nr 2157/2001 - Artykuł 12 ust. 2 - Uczestnictwo pracowników - Rejestracja, spółki europejskiej - Przesłanki - Uprzednie przeprowadzenie procedury negocjacyjnej w sprawie uczestnictwa pracowników przewidzianej w dyrektywie 2001/86/WE - Spółka europejska, która została utworzona i zarejestrowana bez pracowników, lecz stała się spółką dominującą wobec spółek zależnych zatrudniających pracowników - Obowiązek następczego rozpoczęcia procedury negocjacyjnej - Brak - Artykuł 11 - Nadużycie spółki europejskiej - Pozbawienie pracowników praw w zakresie uczestnictwa - Zakaz)

(C/2024/3883)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Bundesarbeitsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

Strona pozwana: Vorstand der O Holding SE

Sentencja

Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) w związku z art. 3-7 dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników

należy interpretować w ten sposób, że:

w przypadku gdy grupa kapitałowa spółki europejskiej (SE) utworzona przez spółki uczestniczące niezatrudniające pracowników i nieposiadające spółek zależnych, które ich zatrudniają, została zarejestrowana bez uprzedniego przeprowadzenia negocjacji w sprawie uczestnictwa pracowników, nie wymaga on następczego rozpoczęcia takich negocjacji z tego powodu, że owa SE uzyskała kontrolę nad spółkami zależnymi zatrudniającymi pracowników w jednym lub kilku państwach członkowskich.

1 Dz.U. C 71 z 27.2.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.