Sprawa C-706/21: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 czerwca 2022 r. - Petróleos de Portugal - Petrogal, SA v. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.276.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2022 r.

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) - Petróleos de Portugal - Petrogal, SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
(Sprawa C-706/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 ust. 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Istnienie usługi w kontekście uregulowania w postępowaniu głównym oraz powody uzasadniające konieczność odpowiedzi na pytania prejudycjalne - Oczywista niedopuszczalność]

Język postępowania: portugalski

(2022/C 276/02)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2022 r.)

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Petróleos de Portugal - Petrogal, SA

Strona przeciwna: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (najwyższy sąd administracyjny, Portugalia) postanowieniem z dnia 27 października 2021 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

1 Data złożenia: 24.11.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.