Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.102.12/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 maja 2009 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 17 lutego 2009 r. - Alexander Hengartner i Rudolf Gasser przeciwko Landesregierung Vorarlberg

(Sprawa C-70/09)

(2009/C 102/17)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 1 maja 2009 r.)

Sąd krajowy

Verwaltungsgerichtshof (Austria)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Alexander Hengartner Rudolf Gasser

Strona pozwana: Landesregierung Vorarlberg

Pytanie prejudycjalne

Czy, gdy osoba uprawniona do polowania sprzedaje na terytorium krajowym ubitą przez siebie zwierzynę, polowanie stanowi działalność gospodarczą na własny rachunek w rozumieniu art. 43 WE, nawet jeśli, ogólnie rzecz biorąc, działalność ta nie ma na celu osiągnięcia zysku?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.