Sprawa C-70/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.262.9/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie C-70/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Zasady wykładni - Normy kolizyjne)

(2004/C 262/17)

(Język postępowania: hiszpański)

(Tłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w "Zbiorze Orzeczeń Trybunału")

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2004 r.)

W sprawie C-70/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: I. Martínez del Peral i M. França) przeciwko Królestwu Hiszpanii (pełnomocnik: L. Fraguas Gadea), mającej za przedmiot skargę na uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego wniesioną do Trybunału na podstawie art. 226 TWE w dniu 17 lutego 2003 r., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: M. P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, M. A. Rosas i R. Silva de Lapuerta, sędziowie, rzecznik generalny: M. L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 9 września 2004 r. wyrok, zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Poprzez niedokonanie prawidłowej transpozycji do prawa krajowego art. 5 i 6 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, ciążącym na nim na podstawie tej dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami.

______

(1) Dz.U. C 144 z 21.6.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.