Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.4.10/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 2018 r. - Alex SCI / Komisja Europejska
(Sprawa C-696/17 P) 1

Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pomoc państwa - Finansowanie projektu rozwoju urbanistycznego. - Oddalenie skargi - Skarga o stwierdzenie nieważności - Bezpośrednie oddziaływanie - Legitymacja procesowa

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/14)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Alex SCI (przedstawiciel: J. Fouchet, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Georgieva-Kecsmar, K. Herrmann i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Interwenient popierający Komisję: Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas, E. de Moustier i P. Dodeller, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Alex SCI pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską
3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 72 z 26.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.