Sprawa C-693/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2023 r. - Intermarché Casino Achats v. Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.155.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 maja 2023 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2023 r. - Intermarché Casino Achats/Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-693/20 P) 1

[Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Decyzja Komisji Europejskiej nakazująca przeprowadzenie kontroli - Środki zaskarżenia przebiegu kontroli - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Prawo do skutecznego środka prawnego - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Artykuł 19 - Rozporządzenie (WE) nr 773/2004 - Artykuł 3 - Rejestrowanie przesłuchań przeprowadzonych przez Komisję w ramach prowadzonych przez nią dochodzeń - Początek dochodzenia prowadzonego przez Komisję]

Język postępowania: francuski

(2023/C 155/04)

(Dz.U.UE C z dnia 2 maja 2023 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Intermarché Casino Achats (przedstawiciele: F. Abouzeid, S. Eder, J. Jourdan, C. Mussi i Y. Utzschneider, avocats)

Pozostali uczestnicy postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes i I. V. Rogalski, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A.-L. Meyer i M.O. Segnana, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Punkt 2 sentencji wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 5 października 2020 r., Intermarché Casino Achats/Komisja (T-254/17, niepublikowanego, EU:T:2020:459), zostaje uchylony.

2) Punkt 3 sentencji wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 5 października 2020 r., Intermarché Casino Achats/Komisja (T-254/17, niepublikowanego, EU:T:2020:459), zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd orzekł w nim o kosztach.

3) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2017) 1056 final z dnia 9 lutego 2017 r. nakazującej spółce Intermarché Casino Achats oraz wszystkim spółkom kontrolowanym przez nią bezpośrednio lub pośrednio poddanie się kontroli zgodnie z art. 20 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (AT.40466 - Tute 1).

4) Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Intermarché Casino Achats SARL, związane zarówno z postępowaniem w pierwszej instancji, jak i z postępowaniem odwoławczym.

5) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty związane zarówno z postępowaniem w pierwszej instancji, jak i z postępowaniem odwoławczym.

1 Dz.U. C 62 z 22.2.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.