Sprawa C-688/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 września 2022 r. w sprawie... - OpenLEX

Sprawa C-688/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 września 2022 r. w sprawie T-744/19 Methanol Holdings (Trinidad)/Komisja wniesione w dniu 8 listopada 2022 r. przez Methanol Holdings (Trinidad) Ltd

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.7.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 września 2022 r. w sprawie T-744/19 Methanol Holdings (Trinidad)/Komisja wniesione w dniu 8 listopada 2022 r. przez Methanol Holdings (Trinidad) Ltd
(Sprawa C-688/22 P)

Język postępowania: angielski

(2023/C 7/23)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2023 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Methanol Holdings (Trinidad) Ltd (przedstawiciele: B. Servais, i V. Crochet, adwokaci)

Pozostali uczestnicy postępowania: Komisja Europejska, Achema AB, Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku;

- uwzględnienie skargi wniesionej w pierwszej instancji; oraz

- obciążenie Komisji i interwenientów kosztami, w tym kosztami postępowania w pierwszej instancji;

oraz, tytułem żądania ewentualnego

- przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania oraz

- rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi dwa zarzuty.

Po pierwsze, Sąd nieprawidłowo zinterpretował art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  (zwanego dalej "rozporządzeniem podstawowym") przy definiowaniu ceny eksportowej do celów obliczenia marginesu podcięcia cenowego i zaniżania cen w ramach wywozu do Unii Europejskiej za pośrednictwem powiązanych podmiotów oraz w konsekwencji błędnie uznał, że Komisja nie naruszyła art. 3 ust. 1, 2, 3, 5-8 oraz art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

Po drugie, Sąd przeinaczył argumenty przedstawione przez Methanol Holdings (Trinidad) Limited w replice dotyczące analizy Komisji odnoszącej się do zaniżania cen i tłumienia cen oraz w konsekwencji błędnie uznał je za niedopuszczalne.

1 Dz.U. 2016 L 176, s. 21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.