Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.270.5/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 sierpnia 2015 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen - Szwecja) - X AB/Skatteverket
(Sprawa C-686/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 49 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Przepisy podatkowe - Podatek dochodowy od osób prawnych - Udziały do celów działalności gospodarczej - Przepisy państwa członkowskiego przewidujące zwolnienie z podatku zysku, a jednocześnie wykluczające możliwość odliczenia strat - Zbycie przez spółkę będącą rezydentem udziałów w spółce zależnej niebędącej rezydentem - Strata wynikająca ze straty kursowej)

Język postępowania: szwedzki

(2015/C 270/05)

(Dz.U.UE C z dnia 17 sierpnia 2015 r.)

Sąd odsyłający

Högsta förvaltningsdomstolen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: X AB

Strona pozwana: Skatteverket

Sentencja

Artykuł 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on przepisom podatkowym państwa członkowskiego, na mocy których co do zasady zwolniony z podatku od osób prawnych jest zysk osiągnięty z tytułu udziałów do celów działalności gospodarczej, a jednocześnie wykluczona jest możliwość odliczenia straty powstałej z tytułu tych udziałów, nawet jeśli strata ta wynika ze straty kursowej.

1 Dz.U. C 71 z 8.3.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.