Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.103.21/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2019 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) - Irlandia) - Minister for Justice and Equality /ND
(Sprawa C-685/18) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 103/26)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2019 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 16 z 14.1.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.