Sprawa C-684/15: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2015 r. - Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2015 r. - Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga
(Sprawa C-684/15)

Język postępowania: francuski

(2016/C 098/26)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Heller i K.-Ph. Wojcik, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

-
Stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/ UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 1 , a w każdym razie nie przekazując tekstu tych przepisów Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 130 ust. 1 owej dyrektywy;
-
nałożenie na Wielkie Księstwo Luksemburga, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, obowiązku zapłaty kary pieniężnej w kwocie 6 700 EUR za każdy dzień począwszy od dnia wydania w niniejszej sprawie wyroku stwierdzającego uchybienie zobowiązaniu przekazania tekstu przepisów dokonujących transpozycji dyrektywy 2014/59/UE;
-
obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2014/59/UE upłynął w dniu 31 grudnia 2014 r.

1 Dz.U. L 173, s. 190.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.