Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 9 lutego 2017 r. - IR/JQ
(Sprawa C-68/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 144/34)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Bundesarbeitsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: IR

Strona pozwana: JQ

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 4 ust. 2 akapit drugi dyrektywy Rady 2000/78/WE 1  z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (zwanej dalej "dyrektywą 200/78/WE") należy interpretować w ten sposób, że kościół może w sposób wiążący ustalić dla organizacji, takiej jak pozwana w niniejszym sporze, dokonywanie, w przypadku skierowanego do pracownika zajmującego kierownicze stanowisko wymagania działania w dobrej wierze i lojalności, rozróżnienia między pracownikami będącymi członkami tego kościoła i takimi, którzy są członkami innego kościoła lub nie są członkami żadnego kościoła?
2) W wypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
a) Czy przepis prawa krajowego taki jak tutaj § 9 ust. 2 AGG, zgodnie z którym takie odmienne traktowanie ze względu na wyznanie pracowników jest uzasadnione w świetle danego poczucia tożsamości kościoła, nie ma zastosowania w niniejszym sporze?
b) Jakie wymogi mają zastosowanie zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2000/78/WE do skierowanego do pracownika kościoła lub wymienionej tam innej organizacji wymagania działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacji?
1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303, s. 16.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.