Dz.U.UE.C.2019.25.13/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen - Belgia) - Vlaams Gewest, reprezentowany przez Vlaamse regering w osobie Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, reprezentowany przez Vlaamse regering w osobie Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts
(Sprawa C-679/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Swoboda przepływu kapitału - Ograniczenia - Przepisy podatkowe - Podatek od spadku - Zrównoważona gospodarka leśna - Zwolnienie - Ochrona obszarów leśnych

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 25/15)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Hof van beroep te Antwerpen

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Vlaams Gewest, reprezentowany przez Vlaamse regering w osobie Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, reprezentowany przez Vlaamse regering w osobie Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Druga strona postępowania: Johannes Huijbrechts

Sentencja

Artykuł 63 TFUE należy intepretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, takiemu jak uregulowanie stanowiące przedmiot sporu w postępowaniu głównym, które w odniesieniu do lasów nabytych w drodze dziedziczenia przyznaje korzyść podatkową, pod warunkiem że są one zarządzane w zrównoważony sposób, zgodnie z wymogami sformułowanymi w prawie krajowym, lecz ogranicza tę korzyść do lasów położonych na terytorium owego państwa członkowskiego.

1 Dz.U. C 94 z 12.3.2018.