Dz.U.UE.C.2019.54.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 listopada 2018 r. - Komisja Europejska / Irlandia
(Sprawa C-678/17) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 54/23)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 22 z 22.1.2018.