Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.52.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 listopada 2017 r. - Ministero della Salute / Hannes Preindl
(Sprawa C-675/17)

Język postępowania: włoski

(2018/C 052/33)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2018 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Ministero della Salute

Druga strona postępowania: Hannes Preindl

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 21, 22 i 24 dyrektywy [2005/36/WE] 1  zobowiązują państwo członkowskie, w którym istnieje obowiązek wykształcenia w pełnym wymiarze godzin oraz związany z nim zakaz równoczesnej immatrykulacji na dwóch kierunkach studiów, do automatycznego uznawania tytułów, które natomiast zostały uzyskane w państwie członkowskim pochodzenia równocześnie lub w okresach częściowo pokrywających się?
2) Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej art. 22 lit. a) i art. 21 dyrektywy można interpretować w ten sposób, że organ państwa członkowskiego, do którego wniesiono o uznanie kwalifikacji, jest w każdym razie uprawniony do zbadania warunku, że łączny czas trwania, poziom i jakość takiego kształcenia nie są niższe niż w przypadku ciągłego kształcenia w pełnym wymiarze godzin?
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255, s. 22).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.