Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.5/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba izba) z dnia 6 grudnia 2018 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugalia] - Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Sprawa C-672/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Podstawa opodatkowania - Obniżenie - Zasada neutralności podatkowej

Język postępowania: portugalski

(2019/C 44/06)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Druga strona postępowania: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sentencja

Zasadę neutralności oraz art. 90 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one uregulowaniu krajowemu takiemu jak uregulowanie sporne w postępowaniu głównym, które przewiduje, że obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) w przypadku braku zapłaty może zostać dokonane przez podatnika dopiero po uprzednim zawiadomieniu przez niego o zamiarze umorzenia części lub całego VAT będącego podatnikiem nabywcy towaru lub usługi w celu dokonania przez tego ostatniego korekty kwoty odliczenia VAT, którego mógł on już był dokonać.

1 Dz.U. C 52 z 12.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.