Sprawa C-671/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 29 grudnia 2011 r. - Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dawniej Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) przeciwko Société anonyme d'intéret collectif agricole Unanimes.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.89.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2012 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 29 grudnia 2011 r. - Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dawniej Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) przeciwko Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

(Sprawa C-671/11)

(2012/C 89/10)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2012 r.)

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Wnoszący skargę kasacyjną: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dawniej Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Druga strona postępowania: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

Pytania prejudycjalne

1)
W jaki sposób państwo członkowskie może skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 2 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej(1), dotyczącej rozszerzenia okresów objętych kontrolą "na okresy (...) poprzedzające lub następujące po okresie 12-miesięcznym", biorąc pod uwagę, po pierwsze, potrzebę ochrony interesów finansowych Wspólnoty i, po drugie, zasadę pewności prawa i konieczność wykluczenia sytuacji, w której organy kontrolne dysponowałyby nieokreślonymi kompetencjami?
2)
W szczególności:
Czy okres okres objęty kontrolą musi, w każdym wypadku - pod rygorem wadliwości kontroli, na którą podmiot kontrolowany może się powołać przeciwko decyzji pokontrolnej - zakończyć się na dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym okres "kontroli", w czasie którego wykonywane są czynności kontrolne?
W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie poprzedzające, w jaki sposób należy rozumieć wyraźnie przewidzianą w rozporządzeniu możliwość, by rozszerzyć okres objęty kontrolą na okresy "następujące po okresie 12-miesięcznym"?
W wypadku odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie, czy okres objęty kontrolą musi jednakże - pod rygorem wadliwości kontroli, na którą podmiot kontrolowany może się powołać przeciwko decyzji pokontrolnej - obejmować dwunastomiesięczny okres, kończący się w okresie objętym kontrolą, poprzedzającym okres, w którym odbywa się kontrola, czy też kontrola może obejmować jedynie okres, który kończy się przed rozpoczęciem poprzedniego okresu kontroli?
______

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylające dyrektywę 77/435/EWG (Dz.U. L 388, s. 18).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.