Dz.U.UE.C.2018.455.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 2018 r. - Komisja Europejska / Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(Sprawa C-669/16) 1

[Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko naturalne - Dyrektywa 92/43/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Artykuł 4 ust. 1 - Załączniki II i III - Wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony (SOO) - Morświn]

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/12)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Norris-Usher i C. Hermes, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: G. Brown, pełnomocnik, wspierana przez R. Palmera i M. Armitage'a, barristers)

Sentencja

1) Nie proponując i nie przekazując w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz z załącznikami II i III do niej, wykazu wskazującego wystarczającą liczbę terenów, na których występuje morświn (Phocoena phocoena), i nie przyczyniając się w tej mierze, zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy, do tworzenia sieci Natura 2000 proporcjonalnie do występowania na swoim terytorium siedlisk tego gatunku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na podstawie tych przepisów.
2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 63 z 27.02.2017.