Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.22/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof (Belgia) w dniu 25 października 2018 r. - Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad
(Sprawa C-667/18)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 25/27)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Grondwettelijk Hof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Strona przeciwna: Ministerraad

Pytanie prejudycjalne

Czy pojęcie "dochodzenia [w niderlandzkiej wersji językowej dyrektywy: postępowania sądowego]" zawarte w art. 201 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1  należy interpretować w ten sposób, że pojęcie to obejmuje pozasądowe i sądowe postępowania mediacyjne, takie jak uregulowane w art. 1723/1 - 1737 belgijskiego Gerechtelijk Wetboek (kodeksu postępowania cywilnego)?

1 Dz.U. 2009, L 335, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.