Sprawa C-666/17 P: AlzChem AG v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.155.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

(Sprawa C-666/17 P) 1
(Odwołanie - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie - Ogólne domniemanie poufności dokumentów związanych z postępowaniem dochodzeniowym w dziedzinie pomocy państwa - Zakres)

(2019/C 155/12)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: AlzChem AG (przedstawiciele: A. Borsos, avocat, J.A. Guerrero Pérez, abogado)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati i A. Buchet, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
AlzChem AG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 112 z 26.3.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.