Dz.U.UE.C.2019.25.22/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 22 października 2018 r. - CTT - Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Sprawa C-661/18)

Język postępowania: portugalski

(2019/C 25/26)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: CTT - Correios de Portugal.

Strona pozwana: Autoridade Tributária e Aduaneira.

Pytania prejudycjalne

1) Czy zasady neutralności, skuteczności, równoważności i proporcjonalności sprzeciwiają się takiej wykładni art. 98 ust. 2 kodeksu VAT, która wyklucza zastosowanie tego przepisu do zmiany lub korekty dokonanych już odliczeń?
2) Czy zasady te sprzeciwiają się przepisom takimi jak art. 23 ust. 1 lit. b) i ust. 6 kodeksu VAT, które interpretowane są w ten sposób, że podatnik, który wybrał metodę opartą o współczynniki lub kryterium podziału w celu obliczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów lub usług o przeznaczeniu mieszanym oraz dokonał korekt na podstawie ostatecznych wartości odnoszących się do roku, którego dotyczą te odliczenia, zgodnie z ust. 6 tego przepisu nie może dokonywać zmian tych elementów z mocą wsteczną, ponownie obliczając pierwotne odliczenie już dostosowane zgodnie z tym przepisem w ramach zapłaty z mocą wsteczną VAT z tytułu działalności, która początkowo została uznana za zwolnioną?