Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.7/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2019 r. - RF/Komisja
(Sprawa C-660/17 P) 1

(Odwołanie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Wysłanie skargi faksem - Złożenie oryginału skargi w sekretariacie Sądu po terminie - Opóźnienie w dostarczeniu poczty - Pojęcie "siły wyższej lub nieprzewidywalnych okoliczności")

Język postępowania: polski

(2019/C 270/07)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: RF (przedstawiciel: K. Komar-Komarowski, radca prawny)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Szczodrowski, G. Meessen i I. Rogalski, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Wniosek o dopuszczenie nowych dowodów zostaje oddalony.
2) Odwołanie zostaje oddalone.
3) RF pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 190 z 4.6.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.