Sprawa C-657/22, Bitulpetrolium Serv: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. - SC Bitulpetrolium Serv SRL v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3571

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Prahova - Rumunia) - SC Bitulpetrolium Serv SRL/Admini- straț ia Județ eană a Finanț elor Publice Prahova - Direcț ia Generală Regională a Finanț elor Publice Ploieș ti
(Sprawa C-657/22 1 , Bitulpetrolium Serv)

(Odesłanie prejudycjalne - Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej - Dyrektywa 2003/96/WE - Opodatkowanie zgodnie z zasadą rzeczywistego wykorzystania tych produktów - Załącznik I - Przewidziane w tej dyrektywie minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do produktów energetycznych - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 2 ust. 1 lit. a) - Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego - Artykuł 63 - Wymagalność VAT - Artykuł 78 ust. 1 lit. a) - Podstawa opodatkowania - Ponowne wprowadzenie produktów energetycznych do składu podatkowego - Warunki ustanowione przez prawo krajowe - Dodatkowe zobowiązanie w zakresie podatku akcyzowego i VAT stosowane jako sankcja za nieprzestrzeganie tych warunków - Zasada proporcjonalności)

(C/2024/3571)

Język postępowania: rumuński

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Tribunalul Prahova

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SC Bitulpetrolium Serv SRL

Strona przeciwna: Administraț ia Județ eană a Finanț elor Publice Prahova - Direcț ia Generală Regională a Finanț elor Publice Ploieș ti

Sentencja

1) Dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz zasadę proporcjonalności

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie przepisom lub praktykom krajowym, zgodnie z którymi w przypadku ponownego wprowadzenia produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo do ogrzewania do składu podatkowego, w celu późniejszego wprowadzenia ich do obrotu, brak powiadomienia właściwego organu o tym ponownym wprowadzeniu do składu podatkowego oraz brak w notach odbiorczych i fakturach korygujących z tytułu zwrotu dotyczących tych produktów informacji o ich znakowaniu i barwieniu prowadzą, tytułem sankcji za nieprzestrzeganie tych warunków, do zastosowania do tych produktów, niezależnie od ich rzeczywistego wykorzystania, wyższej stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla oleju napędowego wykorzystywanego jako paliwo silnikowe.

2) Artykuł 2 ust. 1 lit. a), art. 63 i art. 78 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie przepisom lub praktykom krajowym, zgodnie z którymi w przypadku ponownego wprowadzenia produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo do ogrzewania do składu podatkowego podatek od wartości dodanej jest należny od kwoty określonej przez organ podatkowy tytułem dodatkowego zobowiązania w zakresie podatku akcyzowego z powodu zastosowania do tych produktów stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla oleju napędowego wykorzystywanego jako paliwo silnikowe, chyba że dokonano transakcji podlegającej opodatkowaniu polegającej na dostawie danego produktu energetycznego w celu wykorzystania go jako paliwa silnikowego.

1 Dz.U. C 155 z 2.5.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.