Dz.U.UE.C.2019.4.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Warna (Bułgaria) w dniu 19 października 2018 r. - Mitnica Warna / "Schenker" EOOD
(Sprawa C-655/18)

(2019/C 4/22)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Administratiwen syd Warna

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Mitnica Warna Strona przeciwna: "Schenker" EOOD

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 242 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 1  z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny należy interpretować w ten sposób, że kradzież towaru objętego procedurą składowania celnego, w okolicznościach takich jak w rozpatrywanej sprawie, stanowi usunięcie z procedury składowania celnego, w związku z czym powstaje podstawa do nałożenia na posiadacza pozwolenia kary pieniężnej za naruszenie celne[?]
2) Czy nakazanie zapłaty równowartości towarów stanowiących przedmiot naruszenia celnego polegającego na usunięciu z "procedury składowania celnego" ma charakter sankcji administracyjnej w rozumieniu art. 42 ust. 1 i 2 rozporządzenia 952/2013, a także czy dopuszczalne jest uregulowanie krajowe przewidujące wspomnianą zapłatę - równocześnie z nałożeniem kary pieniężnej[?] Czy wspomniane uregulowanie krajowe odpowiada określonym w art. 42 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia i związanym z sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów prawa celnego Unii kryteriom skuteczności, proporcjonalności i odstraszania[?]
1 Dz.U. 2013, L 269, s. 1.