Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 18 października 2018 r. - Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH.
(Sprawa C-654/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 35/10)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Stuttgart

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH.

Strona pozwana: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 1 ,

zgodnie z którym ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, określonym w art. 18, podlega przemieszczenie następujących odpadów przeznaczonych do odzysku, jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg:

a) odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIB;
b) mieszanin, niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III lub składających się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA, zgodnie z art. 58,

należy interpretować w ten sposób, że mieszanin z odpadów z papieru, tektury (kartonu) i wyrobów papierniczych, które - mają taki skład, że udziały odpadów w ujęciu indywidualnym - podlegają pierwszym trzem tiret kodu B3020 załącznika IX do konwencji bazylejskiej, i dodatkowo wykazują udział zanieczyszczeń do 10 %, objęte są kodem B3020 konwencji bazylejskiej i tym samym podlegają ogólnym obowiązkom w zakresie informowania zgodnie z art. 18, a nie obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 4?

W wypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

2) Czy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,

zgodnie z którym ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, określonym w art. 18, podlega przemieszczenie następujących odpadów przeznaczonych do odzysku, jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg:

a) odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIB;
b) mieszanin, niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III lub składających się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA, zgodnie z art. 58,

należy interpretować w ten sposób, że mieszanin z odpadów z papieru, tektury (kartonu) i wyrobów papierniczych, które - mają taki skład, że udziały odpadów w ujęciu indywidualnym - podlegają pierwszym trzem tiret kodu B3020 załącznika IX do konwencji bazylejskiej, i dodatkowo wykazują udział zanieczyszczeń do 10 %, nie należy przyporządkować do pkt 3 lit. g) załącznika IIIA i tym samym nie podlegają ogólnym obowiązkom w zakresie informowania zgodnie z art. 18, lecz obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 4?

1 Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. 2006, L 190, s.1)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.