Sprawa C-650/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 października 2021 r. - Vialto Consulting Kft. v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.2.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 października 2021 r. - Vialto Consulting Kft. / Komisja Europejska
(Sprawa C-650/19 P) 1

[Odwołanie - Skarga o odszkodowanie - Odpowiedzialność pozaumowna - Instrument pomocy przedakcesyjnej - Zarządzanie zdecentralizowane - Dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - Kontrole na miejscu - Rozporządzenie (Euratom, WE) nr 2185/96 - Artykuł 7 - Dostęp do danych informatycznych - Czynności w zakresie kryminalistyki cyfrowej - Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań - Prawo do bycia wysłuchanym - Krzywda]

Język postępowania: grecki

(2022/C 2/04)

(Dz.U.UE C z dnia 3 stycznia 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Vialto Consulting Kft. (przedstawiciele: D. Sigalas i S. Paliou, dikigoroi)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz i A. Katsimerou, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 26 czerwca 2019 r., Vialto Consulting/Komisja (T-617/17, niepublikowany, EU: T:2019:446) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd oddalił jako bezzasadne zastrzeżenie podniesione przez spółkę Vialto Consulting Kft., dotyczące naruszenia przez Komisję Europejską prawa do bycia wysłuchanym.
2)
Odwołanie zostaje oddalone w pozostałym zakresie.
3)
Sprawa zostaje przekazana Sądowi w celu wydania przez Sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie przesłanek powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej dotyczących istnienia związku przyczynowego między naruszeniem przez Komisję Europejską prawa do bycia wysłuchanym i podnoszoną szkodą oraz rzeczywistego charakteru szkody.
4)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
1 Dz.U. C 372 z 4.11.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.