Sprawa C-648/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Erding - Niemcy) - EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.45/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Erding - Niemcy) - EUflight.de GmbH /Eurowings GmbH.
(Sprawa C-648/19) 1

(2020/C 137/70)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 399 z 25.11.2019

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.