Dz.U.UE.C.2019.16.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) - "BTA Baltic Insurance Company" AS, dawniej "Balcia Insurance" SE / "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AS
(Sprawa C-648/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych - Dyrektywa 72/166/EWG - Artykuł 3 ust. 1 - Pojęcie "ruchu pojazdów" - Wypadek z udziałem dwóch pojazdów stojących na parkingu - Szkoda majątkowa uszkodzenia pojazdu wyrządzona przez pasażera sąsiedniego pojazdu przy otwieraniu drzwi

Język postępowania: łotewski

(2019/C 16/31)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: "BTA Baltic Insurance Company" AS, dawniej "Balcia Insurance" SE

Strona pozwana: "Baltijas Apdrošināšanas Nams"

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia "ruchu pojazdów", o którym mowa w tym przepisie, jest objęta sytuacja, w której pasażer stojącego na parkingu pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd.

1 Dz.U. C 72 z 26.2.2018.