Dz.U.UE.C.2019.25.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria - Włochy) - Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria
(Sprawa C-648/16) 1

Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 273 - Określenie wysokości zobowiązania podatkowego - Ustalanie podstawy opodatkowania metodą indukcyjną - Prawo do odliczenia VAT - Domniemanie - Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności - Prawo krajowe przyjmujące za podstawę obliczenia VAT zakładany obrót

Język postępowania: włoski

(2019/C 25/03)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Fortunata Silvia Fontana

Strona przeciwna: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria

Sentencja

Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak będące przedmiotem postępowania głównego, które umożliwiają organowi podatkowemu w razie poważnych rozbieżności między zadeklarowanymi dochodami a dochodami oszacowanymi na podstawie studiów sektorowych posłużenie się metodą indukcyjną, opartą na takich studiach sektorowych, w celu ustalenia kwoty obrotu uzyskanego przez podatnika i w konsekwencji określenia wysokości zobowiązania podatkowego obejmującego zapłatę zaległego podatku od wartości dodanej (VAT), pod warunkiem że przepisy te i ich zastosowanie umożliwiają podatnikowi, z poszanowaniem zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności, a także prawa do obrony, zakwestionowanie wyników uzyskanych tą metodą na podstawie ogółu przeciwnych dowodów, którymi on dysponuje, oraz skorzystanie z przysługującego mu prawa do odliczenia zgodnie z przepisami zawartymi w tytule X dyrektywy 2006/112, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.

1 Dz.U. C 86 z 20.3.2017.