Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Hiszpania) w dniu 15 października 2018 r. - OD / Ryanair D.A.C.
(Sprawa C-646/18)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 25/22)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: OD

Strona pozwana: Ryanair D.A.C.

Pytania prejudycjalne

1) Czy zasada dorozumianego wyboru jurysdykcji, przewidziana i uregulowana w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1215/12 1  wymaga istnienia obiektywnego elementu związku między przedmiotem sporu lub miejscem zamieszkania strony powodowej a sądem, do którego wniesiono pozew?
2) Czy przewidziana i uregulowana w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 zasada dorozumianego wyboru jurysdykcji wymaga, we wszystkich swych aspektach, dokonania autonomicznej i jednolitej dla wszystkich państw członkowskich wykładni? Czy w związku z tym nie można uzależniać tej wykładni od ograniczeń ustanowionych w państwach członkowskich w drodze zasad regulujących właściwość sądów krajowych, takich jak nieważność wspomnianej zasady dorozumianego wyboru jurysdykcji w postępowaniach, które ze względu na niewielką wartość przedmiotu sporu muszą być prowadzone w ramach procedury uproszczonej zgodnie z hiszpańską Ley de Enjuiciamiento Civil?
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.