Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.8/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 5 października 2016 r. w sprawie T-456/ 15, Foodcare sp. z o.o./EUIPO, wniesione w dniu 9 października 2016 r. przez Foodcare sp. z o.o.
(Sprawa C-639/16 P)

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/12)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Foodcare sp. z o.o. (przedstawiciel: M. Żabińska, radca prawny)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Dariusz Michalczewski

Postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. Trybunał (dziesiąta izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.