Dz.U.UE.C.2018.445.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 października 2018 r. - Komisja Europejska/Rumunia
(Sprawa C-638/18)

Język postępowania: rumuński

(2018/C 445/14)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Nicolae, K. Petersen, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rumunia

Żądania strony skarżącej

- stwierdzenie, że poprzez systematyczne i ciągłe przekraczanie od 2007 r. dziennych wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz przez systematyczne i ciągłe przekraczanie w latach 2007-2014, z wyjątkiem roku 2013, rocznych wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie RO32101 Bukareszt, Rumunia nie wypełniła obowiązków wynikających z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE w związku z załącznikiem XI do tej dyrektywy 1 ;
- stwierdzenie, że w odniesieniu do strefy RO32101 Bukareszt Rumunia od dnia 11 czerwca 2010 r. nie wypełniła obowiązków wynikających z art. 23 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE w związku z sekcją A załącznika XV do tej dyrektywy, a w szczególności w odniesieniu do przewidzianego w akapicie drugim tego artykułu obowiązku zapewnienia, by okres przekroczenia wartości dopuszczalnych dla PM10 był możliwie jak najkrótszy.
- obciążenie Rumunii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Od 2007 r. dzienne wartości dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10 są systematycznie i stale przekraczane w strefie RO32101 Bukareszt. Ponadto w latach 2007-2014, z wyjątkiem roku 2013, roczne dopuszczalne wartości dla pyłu zawieszonego PM10 zostały przekroczone w tej strefie. Przekroczenia te są wystarczające do stwierdzenia naruszenia art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE w związku z załącznikiem XI do tej dyrektywy.

Pomimo tych przekroczeń Rumunia nie przyjęła planów dotyczących tej strefy pod kątem zgodności z art. 23 ust. 1 dyrektywy, w szczególności z obowiązkiem podjęcia odpowiednich działań, aby okres przekroczenia dopuszczalnych wartości dla PM10 był możliwie jak najkrótszy. Naruszenie to wynika z długiego okresu, w którym odnotowano przekroczenie, długich terminów przewidzianych na usunięcie przekroczeń, braku niektórych elementów wymienionych w sekcji A załącznika XV do tej dyrektywy oraz faktu, że plany nie uwzględniają wszystkich głównych przyczyn przekroczenia wartości dopuszczalnych, a także nie ustanawiają wystarczająco odpowiednich działań w celu zapewnienia zgodności z wartościami dopuszczalnymi.

1 Dz.U. 2008, L 152, s. 1.