Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud - Republika Czeska) - Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel
(Sprawa C-638/15) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/64/UE - Artykuł 2 ust. 1 lit. c) - Artykuł 5 ust. 1 lit. a) - Pojęcia "tytoniu do palenia", "tytoniu pociętego lub inaczej podzielonego" i "przetwarzania przemysłowego"]

Język postępowania: czeski

(2017/C 168/15)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Nejvyšší správní soud

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Eko-Tabak s.r.o.

Strona pozwana: Generální ředitelství cel

Sentencja

Artykuł 2 ust. 1 lit. c) i art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanych do wyrobów tytoniowych powinny być interpretowane w ten sposób, że wysuszone, sprasowane, nieregularne, częściowo odżyłowane liście tytoniu, które zostały poddane procesowi wstępnego suszenia, a następnie kontrolowanego zwilżania i które zawierają glicerynę i nadają się do palenia po prostym przygotowaniu poprzez rozgniatanie lub ręczne cięcie, wchodzą w zakres pojęcia "tytoniu do palenia" w rozumieniu tych przepisów.

1 Dz.U. C 98 z 14.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.