Sprawa C-635/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2023 r. - Komisja Europejska v. Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2023 r. - Komisja Europejska/Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii
(Sprawa C-635/20 P) 1

[Odwołanie - System językowy - Ogłoszenie o konkursach otwartych celem naboru administratorów wykonujących obowiązki prowadzących dochodzenia i kierowników zespołów prowadzących dochodzenia - Znajomość języków - Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursów do angielskiego, francuskiego i niemieckiego - Język komunikacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO) - Rozporządzenie nr 1 - Regulamin pracowniczy - Artykuł 1d ust. 1 - Odmienne traktowanie ze względu na język - Względy uzasadniające - Interes służby - Wymóg zatrudniania administratorów "gotowych do niezwłocznego podjęcia obowiązków" - Kontrola sądowa - Wymagany standard dowodowy]

(2023/C 127/03)

Języki postępowania: hiszpański i włoski

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara, T. Lilamand, D. Milanowska i M.N. Ruiz García, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: L. Aguilera Ruiz i A. Gavela Llopis, pełnomocnicy), Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocniczka, którą wspierał P. Gentili, avvocato dello Stato)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Królestwo Hiszpanii i Republikę Włoską.

1 Dz.U. C 28 z 25.1.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.