Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.31

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie T-101/ 17, Apple Distribution International / Komisja Europejska, wniesione w dniu 11 października 2018 r. przez Apple Distribution International
(Sprawa C-633/18 P)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/44)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Apple Distribution International (przedstawiciele: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości;
- stwierdzenie, że zaskarżona decyzja dotyczy Apple w sposób bezpośredni i indywidualny;
- przekazanie sprawy do Sądu do ponownego rozpoznania w celu wydania orzeczenia co do istoty; oraz
- nakazanie Komisji pokrycia jej własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez Apple w ramach tego postępowania oraz postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Apple podnosi, że zaskarżone postanowienie jest obarczone naruszeniami prawa:

- Po pierwsze, Sąd przeinaczył i pominął właściwe dowody w ramach oceny, czy zaskarżona decyzja ma znaczny wpływ na pozycję konkurencyjną Apple na rynku świadczenia usług wideo na żądanie w Niemczech 1 .
- Po drugie, Sąd nieprawidłowo zastosował prawne kryterium oceny indywidualnego oddziaływania poprzez stwierdzenie, że Apple nie należy do zamkniętej grupy przedsiębiorstw, które można było zidentyfikować w dniu wydania zaskarżonej decyzji na podstawie kryteriów właściwych dla członków wspomnianej grupy.
- Po trzecie, Sąd naruszył art. 119 jego regulaminu postępowania oraz art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości, gdyż nie przedstawił powodów, dla których stwierdził, że: (i) dowody przedstawione przez Apple w celu dokonania oceny wpływu, jaki rozpatrywana pomoc może mieć na jej pozycję konkurencyjną na rynku świadczenia usług wideo na żądanie w Niemczech są niewystarczające; oraz (ii) istnienie indywidualnego oddziaływania musi być ustalone w odniesieniu do momentu, w którym zaskarżony środek został opracowany, przyjęty i wprowadzony w życie na szczeblu krajowym.
- Po czwarte, Sąd naruszył prawo Apple do obrony poprzez oparcie się na uwagach Komisji przedłożonych w odpowiedzi na pytania Sądu, co do których Apple nie miała możliwości przedstawienia swego stanowiska.
1 Decyzja Komisji (UE) 2016/2042 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.38418 - 2014/C (ex 2014/N), którą Niemcy zamierzają wdrożyć na rzecz wsparcia produkcji i dystrybucji filmów (Dz.U. 2016, L 314, s. 63).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.