Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.4/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casaț ie şi Justiț ie - Rumunia) - Costin Popescu/ Guvernul României i in.
(Sprawa C-632/15) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Transport - Transport drogowy - Prawa jazdy - Dyrektywa 2006/126/ WE - Artykuł 13 ust. 2 - Pojęcie "prawa jazdy wystawionego przed dniem 19 stycznia 2013 r." - Przepisy krajowe transponujące tę dyrektywę - Obowiązek uzyskania prawa jazdy nałożony na osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia motorowerów, które nie były objęte obowiązkiem posiadania prawa jazdy przed datą wejścia w życie tych przepisów)

Język postępowania: rumuński

(2017/C 195/04)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Înalta Curte de Casaț ie şi Justiț ie

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Costin Popescu

Strona pozwana: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcț ia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, Direcț ia Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere ș i înmatriculare a vehiculelor.

Sentencja

Przepisy dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, a w szczególności art. 13 ust. 2 tego aktu należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym przyjętym w celu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego, które uchylają uprawnienie do prowadzenia motorowerów bez posiadania prawa jazdy, którego otrzymanie jest uzależnione od zdania testów lub egzaminów podobnych do tych, jakie są wymagane do prowadzenia innych pojazdów o napędzie silnikowym.

1 Dz.U. C 68 z 22.2.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.