Sprawa C-631/18: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2018 r. - Komisja Europejska/Republika Słowenii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.155.16/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2018 r. - Komisja Europejska/Republika Słowenii
(Sprawa C-631/18)

Język postępowania: słoweński

(2019/C 155/21)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Scharf, B. Rous Demiri, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Słowenii

Żądania strony skarżącej

Komisja wnosi do Trybunału o:

-
stwierdzenie, że nie przyjmując (wszystkich) przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE, a w każdym razie nie powiadamiając Komisji o takich przepisach, Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 14 tejże dyrektywy; oraz
-
obciążenie Republiki Słowenii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 14 dyrektyw (UE) 2017/593 państwa członkowskie były zobowiazane pryzjać i opublikować najpóźniej do dnia 3 lipca 2017 r. przepisy niezbędne do wykonania tejże dyrektywy i przekazać niezwłocznie Komisji tekst tych przepisów. Ponieważ Republika Słowenii do dnia upływu tego terminu nie zgłosiła Komisji środków transponujących wskazaną dyrektywę, Komisja wniosła skargę do Trybunału.

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 3 lipca 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.