Sprawa C-630/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 czerwca 2021 r. - Deutsche Lufthansa AG v. CS.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.368.17/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 września 2021 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln - Niemcy) - Deutsche Lufthansa AG / CS
(Sprawa C-630/20) 1

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 368/24)

(Dz.U.UE C z dnia 13 września 2021 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 72 z 1.3.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.