Dz.U.UE.C.2019.54.4/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Linz (Austria) w dniu 8 października 2018 r. - HK, IJ / Deutsche Lufthansa AG
(Sprawa C-630/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 54/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Landesgericht Linz

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: HK, IJ

Strona pozwana: Deutsche Lufthansa AG

Postanowieniem Trybunału z dnia 15 listopada 2018 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.