Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.25/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'instance de Limoges (Francja) w dniu 6 lutego 2017 r. - Banque Solfea SA/Jean-François Veitlr
(Sprawa C-63/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 144/32)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal d'instance de Limoges

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Banque Solfea SA

Strona pozwana: Jean-François Veitl

Pytanie prejudycjalne

Czy uwzględniając, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 6,75772 %, zasada ustanowiona w dyrektywach 98/7/WE z dnia 16 lutego 1998 r. 1  i 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. 2 , zgodnie z którą, zgodnie z wersją francuską, "Wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku. Jeżeli cyfra występująca na kolejnym miejscu po przecinku jest większa lub równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o jeden" pozwala na uznanie za prawidłowe podane RRSO w wysokości 6,75 %?

1 Dyrektywa 98/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. zmieniająca dyrektywę 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego (Dz.U. L 101, s. 17).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133, s. 66).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.