Dz.U.UE.C.2019.25.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda - Słowacja) - ZSE Energia a.s. / RG
(Sprawa C-627/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 - Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Artykuł 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 - Zakresy stosowania - Pojęcie "stron" - Sprawy transgraniczne

Język postępowania: słowacki

(2019/C 25/14)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Okresný súd Dunajská Streda

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: ZSE Energia a.s.

Strona pozwana: RG

przy udziale: ZSE Energia CZ, s. r. o.

Sentencja

1) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r., należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie "stron" obejmuje wyłącznie stronę powodową i stronę pozwaną.
2) Artykuł 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 861/2007, zmienionego rozporządzeniem nr 517/2013, należy interpretować w ten sposób, że postępowanie takie jak postępowanie główne, w którym strona powodowa i strona pozwana mają miejsce zamieszkania, względnie siedzibę, lub miejsce zwykłego pobytu w tym samym państwie członkowskim, w którym siedzibę ma sąd rozpatrujący sprawę, nie jest objęte zakresem stosowania rzeczonego rozporządzenia.
1 Dz.U. C 42 z 5.2.2018.