Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu - Portugalia) - João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial
(Sprawa C-627/16) 1

Język postępowania: portugalski

(2017/C 202/24)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 70 z 6.3.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.