Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.25.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Vorarlberger Landesund Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch
(Sprawa C-625/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 56 i 63 TFUE - Swoboda przepływu usług i kapitału - Instytucje kredytowe - Opłata stabilizacyjna i składka specjalna na tę opłatę określane na podstawie całego bilansu nieskonsolidowanego instytucji kredytowych z siedzibą w Austrii - Włączenie transakcji bankowych mających transgraniczny charakter - Wyłączenie transakcji spółek zależnych z siedzibą w innym państwie członkowskim - Odmienne traktowanie - Ograniczenie - Uzasadnienie

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 25/13)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Strona przeciwna: Finanzamt Feldkirch

Sentencja

Artykuł 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak sporne w postępowaniu głównym, w zakresie, w jakim nakłada ono na instytucje kredytowe z siedzibą w Austrii, które, tak jak instytucja omawiana w postępowaniu głównym, świadczą usługi na rzecz ich klientów mających siedzibę lub zamieszkałych w innych państwach członkowskich bez posługiwania się stałymi zakładami z siedzibą w tych państwach, obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie "całego średniego nieskonsolidowanego bilansu", który obejmuje transakcje bankowe dokonane bezpośrednio przez te instytucje z obywatelami innych państwa członkowskich, podczas gdy wykluczone są z niego te same transakcje dokonane przez spółki zależne instytucji kredytowych z siedzibą w Austrii, jeżeli owe spółki zależne mają siedziby w innych państwach członkowskich.

1 Dz.U. C 112 z 26.3.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.