Sprawa C-62/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. - OpenLEX

Sprawa C-62/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.45.5/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie C-62/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej(1)

(Odpady - Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG - Transpozycja)

(2005/C 45/10)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 19 lutego 2005 r.)

W sprawie C-62/03, Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez X. Lewisa i M. Konstantinidisa, przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, reprezentowanemu przez K. Manji'ego, wspieranego przez D. Wyatta, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, w trybie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa, wniesioną dnia 14 lutego 2003 r., Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes, A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet (sprawozdawca), J. Malenovský i U. Lõhmus, sędziowie; rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu 16 grudnia 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie przyjmując wszystkich środków niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań, które na nim ciążą na mocy art. 1 lit. a), e) i f), art. 2 ust. 1 lit. b), art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 ust. 1, art. 8, art. 12, art. 13 i art. 14 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. oraz ostatnio decyzją Komisji 96/350/WE z dnia 24 maja 1996 r., Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami.

______

(1) Dz.U. C 101 z 26.4.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.