Sprawa C-617/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. - postępowanie wszczęte przez T.N., N.N.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Niemcy) - postępowanie wszczęte przez T.N., N.N.
(Sprawa C-617/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Przepisy dotyczące prawa spadkowego - Rozporządzenie (UE) nr 650/2012 - Artykuły 13 i 28 - Ważność oświadczenia o odrzuceniu spadku - Spadkobierca mający miejsce pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu mającego jurysdykcję do orzekania w danej sprawie spadkowej - Oświadczenie złożone przed sądem państwa członkowskiego miejsca zwykłego pobytu tego spadkobiercy]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 284/06)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Sąd odsyłający

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Strony w postępowaniu głównym

Wnioskodawcy: T.N., N.N.

przy udziale: E.G.

Sentencja

Artykuł y 13 i 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego należy interpretować w ten sposób, że oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przez spadkobiercę przed sądem państwa członkowskiego jego miejsca zwykłego pobytu uważa się za ważne pod względem formy, jeżeli spełnione zostały wymogi co do formy mające zastosowanie przed tym sądem, bez konieczności spełniania przez owo oświadczenie - dla celów jego ważności - wymogów co do formy ustanowionych w prawie właściwym dla dziedziczenia.

1 Dz.U. C 53 z 15.2.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.