Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.112.40/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2019 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Albacete - Hiszpania) - Los prestatarios / Globalcaja S.A.
(Sprawa C-617/18) 1

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 112/48)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2019 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 455 z 17.12.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.