Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.17/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2015 r. - Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec
(Sprawa C-616/15)

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 098/22)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Owsiany-Hornung i B.-R. Killmann, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

- stwierdzenie, że ograniczając zakres zwolnienia z podatku VAT - przewidzianego dla usług świadczonych przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności, gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach - do grup, których członkowie wykonują ściśle określoną liczbę zawodów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT 1 ;
- obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi co następuje:

Republika Federalna Niemiec ogranicza zakres zwolnienia z podatku VAT - przewidzianego dla czynności świadczonych przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności - do pewnych ściśle określonych grup osób prowadzących działalność zawodową. Zgodnie z niemieckim przepisami VAT zwolnienie obejmuje jedynie grupy, których członkowie są lekarzami, osobami wykonującymi zawody paramedyczne, względnie szpitalami, bądź placówkami o podobnym charakterze.

Jest to niezgodne z art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Ani brzmienie, ani cel, ani też historia powstania art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/112 nie uzasadniają tego rodzaju ograniczenia zwolnienia z podatku VAT do pewnych grup zawodowych. Zwolnienie należy natomiast przyznać grupom zrzeszającym przedstawicieli wszelkich zawodów, pod warunkiem wykonywania przez nich działalności zwolnionej z podatku VAT.

Uzasadnienie ograniczenia sformułowanego w niemieckich przepisach VAT nie jest również możliwe w oparciu o ewentualne występowanie zakłócenia konkurencji, ponieważ stwierdzenie występowania towarzyszącego stosowaniu zwolnienia z VAT zakłócenia konkurencji, względnie braku występowania rzeczonego zakłócenia, jest możliwe tylko i wyłącznie w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku. Nie można dokonać ogólnej oceny występowania zakłócenia konkurencji w odniesieniu do usług świadczonych przez przedstawicieli określonych zawodów i bezpośrednio z nimi związanych czynności dokonywanych przez grupy osób.

1 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.