Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.8/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 września 2016 r. w sprawie T-112/16, Gaki/Parlement, wniesione w dniu 28 listopada 2016 r. przez Anastasię-Soultanę Gaki
(Sprawa C-610/16 P)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/12)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Anastasia-Soultana Gaki (przedstawiciel: G. Keisers, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dziesiąta izba) odrzucił odwołanie i obciążył skarżącą kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.