Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureș ti (Rumunia) w dniu 29 stycznia 2019 r. - Orange Romania SA/Autoritatea Naț ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Sprawa C-61/19)

Język postępowania: rumuński

(2019/C 164/15)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureș ti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Orange Romania SA

Strona pozwana: Autoritatea Naț ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pytania prejudycjalne

1) Zgodnie z art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 1 , jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dane wskazanie można było uznać za konkretne i świadome?
2) Zgodnie z art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dane wskazanie można było uznać za dobrowolnie wyrażone?
1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31 - wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 15, s. 10).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.