Sprawa C-609/11 P: Centrotherm Systemtechnik GmbH v. centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Urząd Harmonizacji w ramach... - OpenLEX

Sprawa C-609/11 P: Centrotherm Systemtechnik GmbH v. centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 września 2013 r. - Centrotherm Systemtechnik GmbH przeciwko centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa C-609/11 P) 1

(Odwołanie - Rozporządzenia (WE) nr 207/2009 i nr 2868/95 - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy CENTROTHERM - Rzeczywiste używanie - Pojęcie - Środki dowodowe - Oświadczenie złożone pod przysięgą - Artykuł 134 §§ 1-3 regulaminu postępowania przed Sądem - Przysługująca Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym - Zakres żądań i zarzutów wysuwanych przez interwenienta)

(2013/C 344/23)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Centrotherm Systemtechnik GmbH (przedstawiciele: A. Schulz i C. Onken, Rechtsanwälte, oraz F. Schmidt, Patentenwalt)

Druga strona postępowania: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (przedstawiciele: O. Löffel i P. Lange, Rechtsanwälte), Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 15 września 2011 r. w sprawie T-427/09 centrotherm Clean Solutions przeciwko OHIM, na mocy którego stwierdzono nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 sierpnia 2009 r. (sprawa R 6/2008-4) w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza częściowo uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień z dnia 30 października 2007 r. - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Dowód

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Centrotherm Systemtechnik GmbH pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3)
Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 80 z 17.3.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.